O kancelarii

Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz Klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Zakres pomocy prawnej świadczonej przez kancelarię oferowany jest w elastycznych formach, dostosowanych do potrzeb Klientów, obejmując w szczególności:

Prawo karne:
– reprezentowanie podejrzanych/oskarżonych jak również pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem w toku całego postępowania;
– sporządzanie środków odwoławczych;
– sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia;
– doraźne konsultacje;

Prawo rodzinne:
– sprawy o rozwód i separację;
– sprawy o alimenty;
– sprawy o kontakty z dziećmi;
– sprawy o ustalenie miejsca zamieszkania małoletnich dzieci;
– sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej;
– sprawy o podział majątku wspólnego;
– sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej;
– sprawy o ubezwłasnowolnienie;
– sporządzanie porozumień wychowawczych;

Prawo gospodarcze, handlowe:
– reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach sądowych;
– przygotowywanie i opiniowanie umów;
– przygotowywanie projektów uchwał organów spółek oraz projektów innych dokumentów wewnętrznych;
– doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców będących osobami fizycznymi jak i na rzecz instytucji;
– reprezentacja i przygotowywanie dokumentów oraz wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego;

Prawo cywilne:
– sporządzanie i opiniowanie umów;
– przygotowywanie opinii prawnych;
– dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami;
– sprawy spadkowe;
– reprezentowanie w toku postępowań przedsądowych i sądowych;
– reprezentowanie w toku postępowań egzekucyjnych;
– doraźne konsultacje;

Prawo pracy:
– reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych;
– doradztwo w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy;
– przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, regulaminów pracy i innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy;
– objaśnianie obowiązujących instytucji prawa pracy;

Sprawy sądowe:
– pozwy;
– wnioski;
– apelacje;
– zażalenia;
– reprezentacja w toku postępowań.

W razie dodatkowych pytań skontaktuj się z kancelarią.